+

Ingyenes kiszállítás 35.000 Forint feletti megrendelés esetén (szállítási módok).

Kérdésed van? Keress minket!
E-mail: tanomoni.webshop@gmail.com Telefon: 06-30/5735-097      

FOGYASZTÓVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Fogyasztóvédelmi tájékoztató

1.    Szolgáltató

Tájékoztatjuk, hogy jelen webhelyet
Tanó Mónika egyéni vállalkozó

Nyilvántartási szám: 34822858 – Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatala

Adószám: 26128924-2-13

Székhely: Magyarország, 7635 Pécs, Csortos Gy. u. 25.

Telephely: Magyarország, 7635 Pécs, Csortos Gy. u. 25.

Üzleti tevékenység helye: Magyarország, 7635 Pécs, Csortos Gy. u. 25

Telefon: +36 30 573 5097

Webhely: https://www.tanomoni.hu/

E-mail: tanomoni.webshop@gmail.com

 (a továbbiakban: Szolgáltató) üzemelteti.

Jelen webhely:

https://www.tanomoni.hu/

internetcímen elérhető webhely, az azon elérhető weboldalak és aloldalak.

 

2.    Hibás teljesítés

 

A vállalkozás hibásan teljesít, ha a szolgáltatás vagy a termék a teljesítés időpontjában

nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi

követelményeknek.

Nem teljesít hibásan a vállalkozás, ha Ön a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte,

vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

Vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül az Ön által felismert hiba már

a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba

jellegével összeegyeztethetetlen. Mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy hat hónapon

belül felismert hiba esetén a bizonyítás terhe a vállalkozást terheli.

 

3.    Kellékszavatosság

 

Ön a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági

igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Ön – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény

teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest

aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve

nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a

vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső

esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét

azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba

felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét,

hogy a szerződés teljesítésétől számított egy éves elévülési határidőn túl

kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

A teljesítéstől számított két héten belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a

hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a

szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított két hét eltelte után

azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés

időpontjában is megvolt.

 

4.    Termékszavatosság

 

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – 3. pontban meghatározott

jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését

kérheti.

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi

követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő

tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított

egy éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával

szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén

Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól,

ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem

volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és

termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem

érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén

azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó

kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

5. Jótállás

Hibás teljesítés esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az egyes

tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm.

rendelet, a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra

vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló

19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) alapján a Szolgáltató

jótállásra köteles, az általa értékesített 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá

tartozó tartós fogyasztási cikkek tekintetében. A tartós fogyasztási cikkek felsorolását a

151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet melléklete tartalmazza (a rendelet mindenkor hatályos

s z ö v e g é t e l é r i a k ö v e t k e z ő l i n k e n :

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a0300151.kor). Az ezeken kívül eső

termékek esetében nem áll fenn a jótállási kötelezettség.

A 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó új tartós fogyasztási cikkek

esetében Szolgáltató köteles a jótállási jegyet mellékelni. A jótállás időtartama egy év.

Amennyiben a megvásárolt termék a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá

tartozó új tartós fogyasztási cikk, és az egy éves kötelező jótállás időtartama alatt a

vásárolt termék meghibásodik, Ön ugyanazokat az igényeket érvényesítheti

Szolgáltatóval szemben, amelyeket a kellékszavatosság esetében. Így Önnek

lehetősége van – a 3. pontban meghatározott sorrend szerint – kijavítást, kicserélést vagy

árleszállítást kérni. Amennyiben a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta,

e kötelezettségének a törvényben foglaltak szerinti feltételekkel nem tud eleget tenni,

vagy ha Önnek a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, Ön jogosult

elállni a szerződéstől.

Amennyiben egy megvásárolt termékre van jótállás, akkor a szavatossági jogok és a

jótállásból eredő jogosultságok párhuzamosan érvényesíthetők.

Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja,

hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási

igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással

párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó

jogok a 3. és 4. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

6. Elállási/felmondási jog

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a

szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött,

Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Az elállási/felmondási határidő:

a) termék adásvételére irányuló szerződés esetében: attól a naptól számított 14 nap

elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik

személy a terméket átveszi;

b) több termék szolgáltatásakor: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen

Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó termék

átveszi;

c) több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor: amelyen Ön vagy az Ön által

megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi;

d) valamint az a), b), és c) pontok esetében Felhasználó a szerződés megkötésének napja

és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

Ön elállási/felmondási nyilatkozatát bármilyen módon bejelentheti, akár szóban akár

írásban.

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát

tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni vagy bejelenteni az alábbi

elérhetőségek egyikére:
Tanó Mónika egyéni vállalkozó

Postacím: Magyarország, 7635 Pécs, Csortos Gy. u. 25.

E-mail: tanomoni.webshop@gmail.com

Telefon: +36 30 573 5097

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: Tanó Mónika egyéni vállalkozó

Postacím: Magyarország, 7635 Pécs, Csortos Gy. u. 25.

E-mail: tanomoni.webshop@gmail.com

Alulírott ………………………………………………………………… kijelentem, hogy gyakorlom

elállási/felmondási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás

nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó neve:

A fogyasztó címe:

A fogyasztó aláírása (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén):

Kelt:

--

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta

előtt elküldi írásbeli elállási/felmondási nyilatkozatát, vagy a határidő utolsó napján

szóban bejelenti azt. Önt terheli annak bizonyítása, hogy az elállási/felmondási jogát az itt

írtaknak megfelelő módon és határidőben gyakorolta.

Az elállási jog gyakorlását nem zárja ki a felbontott csomagolás és a termék jellegének,

tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használat.

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási

nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által

teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat

a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált,

legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés

során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot

alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a

hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen

többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem

kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi

időpontot kell figyelembe venni.

Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási

nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő

betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék

visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.

Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért,

ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges

használatot meghaladó használat miatt következett be.

A termék visszaküldésének megszervezése és a visszaküldés költsége Önt terheli.

Az árut visszajuttathatja személyesen is, az ügyfélszolgálattal történő előzetes időpont

egyeztetés után.

Az elállási/felmondási jog alóli kivételek:

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) alapján a fogyasztó nem gyakorolhatja elállási

jogát:

a) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet az Ön utasítása alapján vagy

kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen az

Ön személyére szabtak;

b) az Ön által már felbontott olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely

egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető

vissza (felbontás előtt gyakorolható az elállási jog);

7. Panasztételi lehetőségek, vitarendezési fórumok

Az alábbiakban az általános szerződési feltételek vonatkozó rendelkezéseinek idézésével

tájékoztatjuk a panasztételi és vitarendezési lehetőségekről.

7.1. Felhasználó a Szolgáltató szolgáltatására, tagjának, alkalmazottjának vagy a

Szolgáltató érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő

forgalmazásával, értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására,

tevékenységére vagy mulasztására, az áru minőségére vonatkozó panaszával levélben,

telefonon és elektronikus levélben fordulhat Szolgáltatóhoz az alábbi elérhetőségeken:

Tanó Mónika egyéni vállalkozó

Székhely: Magyarország, 7635 Pécs, Csortos Gy. u. 25.

Postacím: Magyarország, 7635 Pécs, Csortos Gy. u. 25.

Telefon: +36 30 573 5097

E-mail: tanomoni.webshop@gmail.com

Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, szükség szerint azonnal orvosolja.

Amennyiben ez nem lehetséges, illetve a Felhasználó egyet nem értése esetén, valamint

az írásban benyújtott panaszt Szolgáltató legkésőbb harminc napon belül írásban

megválaszolja.

7.2. Felhasználó (fogyasztó) a termék minőségével, biztonságosságával, a

termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek

közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatban a megyei (fővárosi)

kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület díjmentes eljárását is

kérheti.

Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség

terheli.

Az eljárásra a fogyasztó – magyarországi – lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti

békéltető testület illetékes. A békéltető testületek elérhetőségei megtalálhatóak a

https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek oldalon.

A fogyasztó magyarországi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a békéltető testület

illetékességét a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás vagy az annak képviseletére

feljogosított szerv székhelye állapítja meg.

Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület:

Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület

Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.

Telefon: +36 72 507-154, +36 20 283 3422

E-mail: info@baranyabekeltetes.hu

Webhely: www.baranyabekeltetes.hu

Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara mellett

működő Békéltető Testület

A fogyasztó erre irányuló kérelmében a fentiektől eltérő, másik békéltető testületet

jelölhet meg.

Magyarországon a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti

Békéltető Testület jogosult eljárni az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekhez

kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban. A Budapesti

Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei

m e g t a l á l h a t ó k a

https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek&pid=1&mid=1 oldalon.

A békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő

független testület. Hatáskörébe tartozik a fent megjelölt témájú fogyasztói jogviták

bírósági eljáráson kívüli rendezése: e célból egyezség létrehozásának megkísérlése,

ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok

egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében.

A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót

megillető jogokról és kötelezettségekről.

7.3. Ha Felhasználó (fogyasztó) az Európai Unióban él, az interneten vásárolt termékre,

szolgáltatásra vonatkozó panaszával kapcsolatban igénybe veheti az Európai Bizottság

alábbi online vitarendezési eszközét.

Az Európai Bizottság online vitarendezési platformja

Webhely: https://webgate.ec.europa.eu/odr

Ezt az internetalapú platformot az EU azoknak a fogyasztóknak hozta létre, akik

panasszal kívánnak élni az általuk online vásárolt termékekkel vagy szolgáltatásokkal

kapcsolatban, és fel szeretnének kérni egy semleges harmadik felet (vitarendezési

testületet) a panasz kezelésére.

Az online vitarendezési platformról és használatáról, a vitarendezés módjáról további

információkat a fenti link használatával elérhető webhelyen talál.

7.4. Felhasználó az áru minőségére vonatkozó panaszával, Szolgáltató (tagjának,

alkalmazottjának) vagy az érdekében vagy javára eljáró személynek a magatartására,

tevékenységére vagy mulasztására, a szolgáltatás minőségére, felelősségi szabályok

alkalmazására vonatkozó panaszával a magyarországi lakóhelye szerint illetékes

megyeszékhely szerinti járási hivatalhoz, mint fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulhat. A

területileg illetékes járási hivatalok elérhetőségei megtalálhatók

a https://jarasinfo.gov.hu oldalon.

Felhasználó panaszával fordulhat a Szolgáltató székhelye szerinti fogyasztóvédelmi

hatósághoz is:

Baranya Megyei Kormányhivatal, Pécsi Járási Hivatal, Műszaki Engedélyezési,

Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály

Cím: 7630 Pécs, Hengermalom u. 2.

Postacím: 7630 Pécs, Hengermalom u. 2.

Telefon: +36 72 896 288

E-mail: pecs.muszak@baranya.gov.hu

Webhely: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/baranya/jarasok/pecsi-jarasi-hivatal-muszaki-engedelyezesi-fogyasztovedelmi-es-foglalkoztatasi-foosztaly

7.5. Adatkezeléssel kapcsolatos felügyelet

Felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit bíróság előtt gyakorolhatja, valamint a Nemzeti

Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 1 391 1400

Fax: +36 1 391 1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Webhely: http://www.naih.hu/

A bírósági út választása esetén a per - az érintett Felhasználó választása szerint - az

érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható,

mivel a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.

2020.04.20.

Tanó Mónika e. v.

Hírlevél

A weboldal sütiket (cookie) használ az alapvető működés, valamint a jobb felhasználói élmény eléréséhez. Az oldal használatával elfogadod az Általános Szerződési Feltételeket, valamint az Adatvédelmi tájékoztatót. A süti beállítások igény esetén bármikor megváltoztathatók a böngésző beállításaiban.